Privatpolitik for Døesvejens Fritidscenter
16.11.2020

 

Døesvejens Fritidscenters datansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Døesvejens Fritidscenter er datanansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Centerleder Brian Pedersen

Adresse: Døesvej 56, 7500 Holstebro

Telefonnummer: 96 85 96 97

Mail: dfc@doesvejfc.dk

Website: https://www.doesvejfc.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 

 1. Bruger- og kundeoplysninger:
 • Almindelige personoplysninger
 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt tilknytning
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
 • Bruges ikke
 1. Oplysninger om ansatte:
 • Almindelige personoplysninger:
 • Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
 • Andre oplysninger om uddannelser, kompetencer og bankkontonummer
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
 • CPR-nummer
 • Lønforhold og ansættelsesaftale
 • Oplysninger i forbindelse med indhentelse af børneattest

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn
 • Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om kursusdeltagelse

 

Døesvejens Fritidscenters formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Døesvejens Fritidscenters berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

 

Formålene:

 1. Formål med behandling af personoplysninger
 • Døesvejenes Fritidscenters kunde- og brugerhåndtering
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Levering af varer og ydelser, du har bestilt
 • Administration af din relation til os
 1. Formål med behandling af oplysninger på ansatte:
 • Håndtering af de ansattes opgaver, rettigheder og pligter i virksomheden
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder uddannelse
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende administration af din relation til Døesvejens Fritidscenter

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser 

I det omfang, vi behandler dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Brug af situationsbilleder taget på Døesvejens Fritidscenter, der afbilder en konkret aktivitet eller situation på Døesvejens Fritidscenter
 • Gøre det muligt for brugere af Døesvejens Fritidscenter at finde den rette medarbejder
 • Videregivelse af dine personoplysninger til myndigheder i henhold til lovgivningen
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger også i en periode efter din fratrædelse eller ved samarbejdets ophør
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger på ansatte under 18 år, foretager vi en vurdering af om personen selv er i stand til at angive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Der sker videregivelse af oplysninger for ansatte til bank, skat, pensionsordninger og lignende offentlige institutioner, som lovgivningen foreskriver.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter om vi behandler dine personoplysninger som bruger/kunde i Døesvejens Fritidscenter eller som ansat:

 

Bruger/kunde:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra samarbejdets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af regnskabsmæssige og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger i 5 år efter kalenderåret for ophøret af samarbejdet

 

Ansatte:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingstagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til data-portabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en berettiget klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.